Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Linaa
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viamarciix marciix
Linaa
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viamarciix marciix
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viamarciix marciix
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa
Linaa
6055 1701
Reposted from4777727772 4777727772 viasucznik sucznik
Linaa
Wprawdzie życie z tobą jest jak gra w piekło- niebo, i każdego poranka nie wiem, na co dziś trafię, to jednak w łóżku zawsze układamy się jak puzzle, wszystko w tobie tak dobrze do mnie pasuje, że moglibyśmy nigdy się nie rozłączać.
— Piotr Adamczyk
Reposted bydepartermystolensoulQueress
Linaa
1009 d4a8 500
Reposted bySkydelanchangecolourselseyhormezaMartwa13into-blackAdalbert67BrainyKawaiiNamidamentispenetraliatorinagayorchideaaaapati2k6yoxseaweedCogito
Linaa
1006 dfde 500
Reposted bySkydelanMartwa13pozakontrola
Linaa
1003 321b 500
Reposted byBrainyluvsick
Linaa
2150 498a 500
Reposted byolcultrafioletowa
Linaa
Linaa
Linaa
1636 a431 500
Linaa
0163 2651 500
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Linaa
7077 9f09
Reposted fromhaszek haszek viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa
3304 aeb6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Linaa
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa
0680 f287
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl